2021年中考语文试题题型分类汇编:文言文阅读

 • 手机网页: 浏览手机版
 • 资源类别: 人教版 / 初中试卷 / 中考专项试卷
 • 文件类型: docx
 • 资源大小: 663 KB
 • 资源评级:
 • 更新时间: 2021/7/31 20:07:42
 • 资源来源: 会员改编
 • 下载情况: 本月:1 总计:162
 • 下载点数: 10 下载点  如何增加下载点
 •  传统下载

资源简介:

约195670字。

 2021年中考语文试题题型分类汇编——文言文阅读
 汇编整理:岳向明
 (2021??贵州铜仁市??中考真题)阅读下面两篇文章,按要求完成下面小题。
 [甲]
 北冥有鱼
 北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。《齐谐》者,志怪者也。《谐》之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。
 [乙]
 大道之行也
 大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长、矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于已;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。
 1.下列各组中加点词的意义和用法完全相同的一项是(   )
 A.鲲之大,不知其几千里也          鹏之背,不知其几千里也
 B.其正色邪?其远而无所至极邪?    其翼若垂天之云
 C.是日更定矣                      是谓大同
 D.怒而飞                          一怒而诸侯惧
 2.下列各组中加点词存在的文言现象完全相同的一项是(   )
 A.先帝创业未半而中道崩殂     野马也,尘埃也(古今异义)
 B.使老有所终                 女有归(词类活用)
 C.选贤与能                   未复有能与其奇者(通假)
 D.南冥者,天池也             天下为公(表判断)
 3.下列表述有误的一项是(   )
 A.庄子笔下的“鹏”硕大无比、志存高远,这一形象富有浪漫主义色彩,对后世影响深远。如李白一生常以大鹏自比,写下“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”的诗句。
 B.孔子心中的大同社会几千年来一直是中华民族奋斗不息的目标和动力;陶渊明笔下的桃源社会是大同社会的具体描述;孙中山的“天下为公”是他最美好的理想;今天我们期盼的愿景“学有所教,病有所医,老有所养,住有所居”与大同社会也有许多相似之处。
 C.甲文中庄子认为,天地万物都有其依赖的东西。高飞的大鹏、浮游的尘埃,都不能做到真正的“逍遥游”。乙文中孔子阐述了大同社会的根本特征是“天下为公”“选贤与能”“讲信修睦”。
 D.在写法上,甲乙两文都大量运用对偶句,造成铺排效果,增强了文章的气势。其中甲文极富想象力,使用“三千里”“九万里”等词,用语夸张,想象雄奇瑰丽,行文汪洋恣肆。
 4.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。
 (1)是鸟也,海运则将徙于南冥。
 (2)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。
 【答案】
 1.C
 2.D
 3.D
 4.(1)这只鸟,海水运动时就要迁徙到南海。
 (2)因此图谋之心闭塞而不会兴起,偷盗财物作乱害人的事不会必起。
 【答案解析】
 1.
 A.之:处在主谓之间,取消句子独立性,不译/结构助词,的;
 B.其:表示选择/代词,指大鹏;
 C.是:都是这的意思,指示代词;
 D.怒:振奋,这里指用力鼓动翅膀/发怒;
 故选C。
 2.
 A.创业:创立帝业,不是古今异义词/野马:云雾之气变化腾涌成野马的样子。
 B.老:老年人/女:女子,不是词类活用;
 C.与:同“举”,推荐/与:参与,这里有欣赏的意思,不是通假字;
 D.者……也:表判断/为:是,表判断;
 故选D。
 3.
 D.甲文没有运用对偶句,选项错误;
 故选D。
 4.
 本题考查翻译文言语句能力。解答时一定要根据语境读懂句子的整体意思,注意一词多义、古今异义词、通假字等文言现象,重点实词必须翻译到位。
 (1)“是(这)海运(海水运动),徙(迁徙),冥(同“溟”,海)”(2)“是故(因此,所以),闭(杜绝),兴(发生),作(兴起)”是句中重点词,注意根据语境确定词义。
 【译文】
 [甲]参考译文:
 北方的大海里有一条鱼,它的名字叫鲲。鲲的体积,不知道大到有几千里。变化成为鸟,它的名字就叫做鹏。鹏的脊背,真不知道长到有几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的翅膀就好像天边的云。这只鹏鸟,当海动风气的时候就要迁徙到南方的大海去了。南方的大海是一个天然的大池子。《齐谐》是一部专门记载怪异事情的书。这本书上记载:“鹏往南方的大海迁徙的时候,翅膀拍打水面,能激起三千里的浪涛,环绕着旋风飞上了九万里的高空,乘着六月的风离开了北海。”像野马奔腾一样的游气,飘飘扬扬的尘埃,都是活动着的生物的气息相互吹拂所致。天空是那么湛蓝湛蓝的,难道就是它真正的颜色吗?还是因为天空高远而看不到尽头呢?鹏鸟从高空往下看的时候,也不过就像这个样子罢了。

 传统下载搜索更多相关资源
 • 说明:“点此下载”为无刷新无重复下载提示方式;“传统下载”为打开新页面进行下载,有重复下载提示。
 • 提示:非零点资源点击后将会扣点,不确认下载请勿点击。
 • 我要评价有奖报错加入收藏下载帮助

下载说明:

 • 没有确认下载前请不要点击“点此下载”、“传统下载”,点击后将会启动下载程序并扣除相应点数。
 • 如果资源不能正常使用或下载请点击有奖报错,报错证实将补点并奖励!
 • 为确保所下资源能正常使用,请使用[WinRAR v3.8]或以上版本解压本站资源。
 • 站内部分资源并非原创,若无意中侵犯到您的权利,敬请来信联系我们。